Akty prawne

ogólne

  Ustawa prawo spółdzielcze

  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  Ustawa o własności lokali

 Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie K. c.

  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

 

wewnątrzspółdzielcze

  Statut Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Regulamin używania lokali i porządku domowego

  Regulamin rozliczeń z członkami przenoszącymi własność lokali

  Regulamin przyjmowania członków ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali oraz przenoszenia własności lokali

  Regulamin określający tryb i zasady przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali

  Regulamin określający szczegółowow zasady ustalenia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oraz ustalenia wysokości wkładów

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach BSM "ZGODA" (z późniejszymi zmianami)

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy en. cieplnej (od 01.2023)

Regulamin rozliczania całkowitych kosztów zakupu gazu ziemnego wysokometanowego na poszczególne lokale w budynkach BSM "ZGODA"

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacja i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale

  Regulamin określający szczegółowe zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów i udziałów w eksploatowanych zasobach mieszkaniowych

  Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu na remonty

  Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnię i jej członków w zakresie konserwacji, napraw i remontów

  Zasady przeprowadzania remontów w lokalach mieszkalnych i garażach

  Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) BSM "ZGODA"

  Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej