Akty prawne

ogólne

  Ustawa prawo spółdzielcze

  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  Ustawa o własności lokali

 Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie K. c.

  Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

 

wewnątrzspółdzielcze

  Statut Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

  Regulamin rozliczeń z członkami przenoszącymi własność lokali

  Regulamin przyjmowania członków ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali oraz przenoszenia własności lokali

  Regulamin określający tryb i zasady przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali

  Regulamin określający szczegółowow zasady ustalenia kosztów realizacji zadania inwestycyjnego oraz ustalenia wysokości wkładów

  Regulamin określający zasady rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach BSM "ZGODA"

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy en. cieplnej (do 12.2022) 

Regulamin określający zasady rozliczania kosztów dostawy en. cieplnej (od 01.2023)

Regulamin rozliczania całkowitych kosztów zakupu gazu ziemnego wysokometanowego na poszczególne lokale w budynkach BSM "ZGODA"

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacja i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za lokale

  Regulamin określający szczegółowe zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów i udziałów w eksploatowanych zasobach mieszkaniowych

  Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu na remonty

  Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnię i jej członków w zakresie konserwacji, napraw i remontów

  Zasady przeprowadzania remontów w lokalach mieszkalnych i garażach

  Regulamin używania lokali i porządku domowego

  Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) BSM "ZGODA"

  Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej