Sprawozdawczość za rok 2017

Uchwała Nr 5 Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 26 marca 2018 r w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok

 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" z siedzibą 21-500 Biała Podlaska, ul. Spółdzielcza 4 za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01-01-2017/31-12-2017

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2017 rok