Sprawozdawczość za rok 2018

Uchwała Nr 15/2019 Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok

 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej, siedziba; ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

 Zestawienie zmian w funduszu własnym sporządzone za okres 01.01.2018-31.12.2018 

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2018

 Rachunek zysków i strat za rok 2018

 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok